Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Carmako: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Carmako;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Carmako en Opdrachtgever.
 • Partijen: respectievelijk Partij: Carmako en/of Opdrachtgever.
 • Speciale zaken: een zaak die door de Opdrachtgever bij Carmako wordt aangedragen, en buiten het gangbare assortiment valt conform de productcatalogi, welke zaken aangeleverd zullen worden door hetzij Carmako, hetzij de Opdrachtgever.
   

Artikel 2. Algemeen / Toepasselijkheid

 • De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Carmako en een Opdrachtgever waarop Carmako deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie van toepassing en tevens van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen Carmako en Opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Carmako, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Door het enkele feit van de opdracht van Opdrachtgever aan Carmako doet de Opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Carmako en Opdrachtgever zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht door Carmako dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door Carmako van die opdracht. Carmako behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
   

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en offertes

Alle aanbiedingen van Carmako, waaronder ook die welke worden genoemd in de Prijslijst, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij Carmako in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.
 
 • De door Carmako gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Carmako is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Levertijden in offertes van de Carmako zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan-biedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Carmako daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carmako anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Carmako niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
   

Artikel 4. Prijzen

 • Indien in de periodiek verschijnende Prijslijsten van Carmako (hierna: de Prijslijst) of in andere aanbiedingen van Carmako bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven Carmako het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.
 • Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en exclusief kosten van verzekering en transport, tenzij Carmako en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 • Carmako is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst onder andere significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal. De Opdrachtgever is echter in geval van verhoging van de overeengekomen prijzen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is Carmako niet gehouden tot het betalen van enige (schade)vergoeding.
 • Carmako is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het door Opdrachtgever opgedragen aantal zaken als in artikel 5 en 6 bedoeld aan Opdrachtgever te leveren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
   

Artikel 5. Levering van zaken en levertijd

 • De aflevering van zaken vindt plaats op het moment dat Carmako deze in haar magazijn voor verzending aan de Opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico van de producten is vanaf het moment van aflevering voor de Opdrachtgever. Carmako is slechts verplicht om de producten op een door haar aan te wijzen plaats van haar bedrijfsterrein gereed te zetten om door of namens de Opdrachtgever in ontvangst te worden genomen. Carmako is met name niet aansprakelijk voor transportschade.
 • Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn
 • Als is overeengekomen dat Carmako de producten op een door de Opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op dat adres aan te bieden. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.
 • Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin Carmako gerechtigd was zich op enig opschortingrecht of overmacht te beroepen.
 • De door Carmako genoemde levertijden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van een door Carmako genoemde levertijd brengt Carmako niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Carmako schriftelijk ingebreke te stellen. De Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Carmako genoemde levertijd.
 • Carmako heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als Carmako van dat recht gebruik maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke overeenkomst, die voor de Opdrachtgever een betalingsverplichting met zich meebrengt.
   

Artikel 6. Levering van speciale zaken

 • Indien Carmako opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit, voorzover Carmako hierin niet zelf voorziet  c.q. aan zal leveren.
 • Carmako is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, filmproef of monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden en/of ter hand te stellen indien dat voor of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Carmako zich een drukproef, filmproef of monster aan Opdrachtgever te zenden en/of ter hand te stellen, welke drukproef, filmproef of monster geacht wordt te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever indien niet binnen drie werkdagen na het verzenden en/of ter hand stellen hiervan door Opdrachtgever schriftelijk afwijzend op de drukproef, filmproef of monster is gereageerd. Indien de door Carmako geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van Carmako.
 • Alle kosten in verband met de door Carmako te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 6.1 bedoelde (speciale) zaken worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   

Artikel 7. Onderzoek en Reclames

 • Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 4 werkdagen na levering van de zaken te geschieden, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.
 • Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden schriftelijk binnen vier werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, doch in elk geval binnen 14 dagen na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.
 • Reclames terzake de hoogte van de door Carmako verzonden facturen dienen binnen de in artikel 12 lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk te geschieden, welke termijn eveneens als vervaltermijn heeft te gelden.
 • Na ontvangst van de reclamatie overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal Carmako, indien het bezwaar van de Opdrachtgever naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Carmako. In geen geval zal de waarde van de prestatie van Carmako als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven gaan. Carmako is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.
 • Indien Opdrachtgever reclames ter kennis brengt van Carmako en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van Carmako, zaken aan Carmako retourneert, zijn, indien de reclames door Carmako niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van Opdrachtgever.
 • De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Carmako is niet gehouden tot enige prestatie indien en zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Carmako (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voorvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan.
 • Correct afgeleverde zaken worden niet teruggenomen, tenzij Carmako en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren zaken zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal Carmako de Opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze zaken, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling van de zaken crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De garantieverplichting en de aansprakelijkheid van Carmako voor door Carmako geleverde producten die Carmako van derden heeft betrokken blijven hoe dan ook beperkt tot de omvang van de garantieverplichting en de aansprakelijkheid die derden jegens Carmako met betrekking tot die producten op zich heeft genomen en door die derden ook jegens Carmako daadwerkelijk zullen worden nagekomen. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Carmako aan Opdrachtgever nadere gegevens met betrekking tot die door die derden op zich genomen garantieverplichting(en) en aansprakelijkheid verstrekken.
 • Carmako behoudt zich het recht voor om reclamaties lager dan een bedrag van € 250,- én minder dan 2% van de totaal geleverde zaken, niet in behandeling te nemen en niet tot vergoeding over te gaan van de eerder voornoemde geleverde zaken.
   

Artikel 8. Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. In geval van overmacht aan de zijde van Carmako heeft Carmako het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever verplicht te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan Carmako opgelegd verbod om producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, en ongeacht of deze omstandigheden optreden bij Carmako of bij haar toeleveranciers.
 • Voorzoveel Carmako ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Carmako gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst
   

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 • Carmako behoudt de eigendom van alle door Carmako aan Opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, drukproeven, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz, tot het moment dat Opdrachtgever aan Carmako heeft voldaan al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is aan Carmako uit hoofde van:
 • enige bestaande of toekomstige leveranties van producten van gebruiker aan koper;
 • vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de in lid 1, eerste volzin, bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen zullen leiden.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Carmako zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • De door Carmako geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Voor het geval dat Carmako zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Carmako of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Carmako zich bevinden en die producten mede terug te nemen.
 • Indien Carmako goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens Carmako zal te kort schieten is Carmako gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de door Carmako in verband met de terugneming gemaakte kosten.
   

Artikel 10. Ontbinding / opschorting / verrekening

 • Carmako is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Carmako ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
 • in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de Opdrachtgever.
 • Voorts is Carmako bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Carmako op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Carmako de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Carmako behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich tegenover Carmako op enig opschortingrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.
   

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Indien door Carmako geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Carmako jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen onder andere in de nalvolgende leden van dit artikel is geregeld.
 • Indien Carmako aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het volledige factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, een en ander exclusief BTW. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Carmako in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Carmako aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Carmako toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Carmako is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Ongeacht het vorenstaande in de vorige leden, is Carmako voor zaken die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derde jegens de Carmako.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Carmako of zijn ondergeschikten.
   

Artikel 12. Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Carmako en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
 • Carmako heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) dat niet is voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, onmiddellijk opeisbaar.
 • Als de Opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van Carmako te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 69,=. Carmako is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.
   

Artikel 13. Vrijwaringen

 • De Opdrachtgever vrijwaart Carmako voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien Opdrachtgever aan Carmako informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
   

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen Carmako en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Carmako is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Carmako het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
   

Artikel 15.

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de ov

Neem contact met ons op

Error 404